ПРАКТИКАНСТВО 2

повеќе...

ОБУКА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАНИТЕ ЗАНИМАЊА НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ - 2016 ГОДИНА

повеќе...

ОБУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ОД СТАРИ ЗАНАЕТИ - 2016

повеќе...

ОБУКА ЗА ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ (странски јазици и компјутери) - 2016 година

повеќе...
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ОТВАРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНСКИ 
повеќе...
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА 
повеќе...

ОБУКА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОБАРУВАНИТЕ ЗАНИМАЊА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД (ЗА ГЛУВИ И СЛЕПИ ЛИЦА)

повеќе...

Обука на работно место со субвенционирано вработување - 2016 година

повеќе...

Сертификација за активно познавање на компјутерски програми

повеќе...

Обука за напредни ИТ вештини - 2015 година

повеќе...

Програма за Самовработување 2016

повеќе...

Проект  Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години

повеќе...

 Проект Самовработување со кредитирање

повеќе...

Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места за млади лица до 29 годишна возраст

повеќе...

Проект Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места

повеќе...

Програма за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик - 2015 година

повеќе...

Програма за самовработување на лица со инвалидност

повеќе...

Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот - 2015

повеќе...

Обука за основни вештини за вработување (странски јазици и компјутери)

повеќе...

Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот - 2015 година

повеќе...

Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот кај приватни спроведувачи на обуки

повеќе...

Обука кај познат работодавач

повеќе...

Општинско - Корисна работа - 2015 година

повеќе...

Анкета за слободни работни места - 2014

повеќе...

Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување

повеќе...

Субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години - Прва шанса

повеќе...

Субвенционирање на вработување на деца без родители - 2014

повеќе...

Субвенционирање на вработување (втор Јавен Оглас)

повеќе...