Скопје, 15.09.2020 година

ДИСПЕНЗИРАНИ КАНЦЕЛАРИИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ
повеќе...

Контакти

Телефон: (+389 2) 3111-850 (за Центар за вработување на град Скопје - 31 38 434) 

Факс: (+389 2) 3111-856
Адреса: Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Електронска пошта: info@av.gov.mk

Агенцијата за вработување има 30 подрачни единици - Центри за вработување.

Список на Раководители на Центрите за вработување може да преземете тука.

Список на вработени во АВРСМ со контакт телефони и email адреси може да преземете тука.

Список на лицa за комуникација со цел укажување на помош на граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост може да преземете тука.