Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 17.09.2015 година, објавува

- Јавен оглас до невработените евидентирани млади лица до 29 години (МК)

- Јавен оглас до невработените евидентирани млади лица до 29 години (АЛ)