Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 14.06.2014 година, објавува

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување (македонски јазик)

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување (албански јазик)

 

АРХИВА


Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија  со цел да се овозможи поголемо учество и опфат  на невработени лица и работодавачи го продолжува Јавниот оглас до 03.03.2014 година.

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување (македонски јазик)

Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување (албански јазик)