Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на труд (за глуви и слепи лица), Агенција за вработување на Република Македонија, на ден 02.02.2016 година, објавува:


- Јавен оглас до заинтересирани невработени глуви и слепи лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересирани невработени глуви и слепи лица (албански јазик)

За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Татјана Шестовиќ на телефон 075/316-638