Врз основа на измените и дополнувањата на Оперативниот план за услуги на пазарот на трудот и активните програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015 година, за активната мерка Сертификација за активно познавање на компјутерски програми, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 31.12.2015 година, објавува


- Јавен оглас до заинтересираните невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересираните невработени лица (албански јазик)


За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Никола Ѓуровски на телефон 078/487-526