Цел на Проектот е на заинтересираните невработени лица до 29 години, активни братели на работа, коишто сакаат да да започнат сопствен бизнис, да им се овозможи поволен кредит со што ќе се отворат нови работни места и ќе се самовработат во областа на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности итн.
Условите под кои може да се добијат кредитните средства се следните:
• за кредитобарателот по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место дополнителни 1.000 евра на основниот износ од 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра,
• Рок на враќање на средствата е 7 години (84 месеци) односно период  на отплата 66 месеци (5,5 години) и  грејс период од 18 месеци (1,5 години),
• Каматна стапка од 1% на годишно ниво,
• Сопствено учество од корисникот на кредитот од најмалку 25% од износот на   бараниот кредит (во вид на опрема, предмети и/или пари) и
• Гаранција за поврат на средствата со хипотека во однос 1:1 со одобрениот кредит, или сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за кој правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула  или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит.

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - X оглас 2015 година (месец ноември 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - X оглас 2015 година (месец ноември 2015)

Барање за доделување кредит - Б3

Образец - мини бизнис план за млади лица до 29 години

Урнек за Бизнис план


 АРХИВА

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - IX оглас 2015 година (месец Октомври 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - IX оглас 2015 година (месец Октомври 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VIII оглас 2015 година (месец Септември 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VIII оглас 2015 година (месец Септември 2015)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VII оглас 2015 година (месец Јули 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VII оглас 2015 година (месец Јули 2015)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VI оглас 2015 година (месец Јуни 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање на млади лица до 29г. - VI оглас 2015 година (месец Јуни 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - V оглас во 2015 година (месец МАЈ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - V оглас во 2015 година (месец МАЈ 2015)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - IV оглас во 2015 година (месец АПРИЛ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - IV оглас во 2015 година (месец АПРИЛ 2015)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - III оглас во 2015 година (месец МАРТ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - III оглас во 2015 година (месец МАРТ 2015)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - II оглас во 2015 година (месец ФЕВРУАРИ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - II оглас во 2015 година (месец ФЕВРУАРИ 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - I оглас во 2015 година (месец ЈАНУАРИ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години - I оглас во 2015 година (месец ЈАНУАРИ 2015)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените млади лица до 29 години (албански јазик)