Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 29.03.2016 година, објавува

- Јавен повик до невработените млади лица до 29 години за вклучување во мерката - Практиканство 2 (македонски јазик)

- Јавен повик до невработените млади лица до 29 години за вклучување во мерката - Практиканство 2 (албански јазик)
АРХИВА:


Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 04.03.2015 година, објавува

Јавен оглас до младите евидентирани невработени лица до 29 години, за вклучување во Програмата за Практикантство како Практиканство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години (македонски јазик)

Јавен оглас до младите евидентирани невработени лица до 29 години, за вклучување во Програмата за Практиканство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години (албански јазик)


- Апликација за работодавачите

- Изјава од работодавач