Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и  услуги на пазарот на труд  за 2016 година, Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 16.01.2016 година, објавува 

- Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука на работното место со субвенционирано вработување (македонски јазик)

- Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука на работното место со субвенционирано вработување (албански јазик)АРХИВА:

Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и  активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на  ден 23.02.2015 година, објавува

- Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука на работното место со субвенционирано вработување (македонски јазик)

- Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во мерката Обука на работното место со субвенционирано вработување (албански јазик)

 - Список на одобрени фирми од страна на Надзорниот одбор кои се пријавиле  од 16.04 до 13.05.2015 година за мерката 4.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување
 
- Список на одбиени фирми од страна на Надзорен одбор кои се пријавиле од 13.04-15.05.2015 година за мерката 4.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

- Список на одобрени фирми од страна на Надзорниот одбор кои се пријавиле  од 23.02 до 16.03.2015 година за мерката 4.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

- Список на одбиени фирми од страна на Надзорен одбор кои се пријавиле од 23.02-16.03.2015 година за мерката 4.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување