Цел на Проектот е на заинтересираните невработени лица, активни баратели на работа коишто сакаат да започнат сопствен бизнис да им се овозможи поволен кредит со што ќе се отворат нови работни места и ќе се самовработат во областа на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности итн.
Условите под кои може да се добијат кредитните средства се следните:
• За дејности од помал обем за секое ново отворено работно место предвидено е по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 3 работни места, односно до 9.000 евра,
• За дејности од поголем обем за кредитобарателот се одобруваат по 5.000 евра, а за секое ново отворено работно место по 3.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 17.000 евра,
• Дополнителни стимулативни средства до 1.000 евра во форма на кредит се одобруваат за лица кои се невработени по основ на технолошки вишок, стечај или ликвидација што имаат користено паричен надоместок најмалку 6 месеци и се невработени повеќе од 3 години,
• Рок на враќање на средствата е 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит до 9.000 евра, односно 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредит над 9.000 евра,
• Каматна стапка од 1% на годишно ниво,
• Сопствено учество од корисникот на кредитот од најмалку 25% од износот на бараниот кредит (во вид на опрема, предмети и/или пари)
• Гаранција за поврат на средствата со хипотека во однос 1:1 со одобрениот кредит, или сопствена меница авалирана од најмалку еден авалист за кој правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит.

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - X оглас во 2015 година (месец ноември 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - X оглас во 2015 година (месец ноември 2015)

Барање за доделување кредит - Б1

Барање за доделување кредит - Б2

Образец - мини бизнис план

Урнек за Бизнис план

  


АРХИВА

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - IX оглас во 2015 година (месец Октомври 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - IX оглас во 2015 година (месец Октомври 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VIII оглас во 2015 година (месец Септември 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VIII оглас во 2015 година (месец Септември 2015)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VII оглас во 2015 година (месец Јули 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VII оглас во 2015 година (месец Јули 2015)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработени лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VI оглас во 2015 година (месец Јуни 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - VI оглас во 2015 година (месец Јуни 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - V оглас во 2015 година (месец МАЈ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - V оглас во 2015 година (месец МАЈ 2015)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - IV оглас во 2015 година (месец АПРИЛ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - IV оглас во 2015 година (месец АПРИЛ 2015)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - III оглас во 2015 година (месец МАРТ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - III оглас во 2015 година (месец МАРТ 2015)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - II оглас во 2015 година (месец ФЕВРУАРИ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - II оглас во 2015 година (месец ФЕВРУАРИ 2015)

- Список на одобрени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - I оглас во 2015 година (месец ЈАНУАРИ 2015)

- Список на одбиени бизнис планови од страна на Управниот Одбор на Проектот Самовработување со кредитирање - I оглас во 2015 година (месец ЈАНУАРИ 2015)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)