- Список на селектирани и одбиени кандидати за Обука „Претприемништво и бизнис планирање“ - Самовработување (Циклус 1) - 2016 година

Секој кандидат има право да поднесе приговор до Центарот за вработување, најдоцна до 10.03.2016, до 16:30 часот

АРХИВА:

Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2016 година, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 11.01.2016 година, објавува 


- Јавен оглас до невработените лица (македонски јазик)

- Јавен оглас до невработените лица (албански јазик)


- Прирачник за идни претприемачи - Самовработување 2015 година

- Упатство за регистрација на правни субјекти преку Програмата Самовработување - 2015