Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2015 година предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, и Оперативниот прирачник за Програмата за условен паричен надоместок (УПН) за субвенционирано вработување од 2015 година, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден  29.10.2015година, објавува:

- Јавен оглас за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (македонски јазик)

- Јавен оглас за регистрирани невработени лица заинтересирани за учество во Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик (албански јазик)