Врз основа на Оперативниот план за изменување и дополнување на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за активната мерка - Обука за основни вештини за вработување на млади лица до 29 години (странски јазици и компјутери), Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 22.02.2016 година, објавува

- Јавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за основни компјутерски вештини (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за основни компјутерски вештини (албански јазик) 

- Јавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за странски јазици (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересираните невработени млади лица до 29 години за учество во бесплатните обуки за странски јазици (албански јазик) 

За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Никола Ѓуровски на телефон 078/487-526