Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.


Офицер за заштита на лични податоци
Фатмире Џафери
e-mail: fatmire.djaferi@av.gov.mk


ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ја препознава  важноста на приватноста и затоа обезбедува заштита на личните податоци добиени по било кој основ, а кои автоматски или рачно се обработуваат при користење на било кои услуги од Агенцијата.

повеќе...