Со Законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци. 

Офицер за заштита на лични податоци во Агенцијата за вработување на РСМ

Фатмире Џафери - Соработник за осигурување во случај на невработеност

Контакт телефон: 078 487 545   e-mail: fatmire.djaferi@av.gov.mk