Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.


Офицер за заштита на лични податоци
Фатмире Џафери
e-mail: fatmire.djaferi@av.gov.mk