АРХИВА:


Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2014 година, и Програмата за работа на  Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден  05.05.2014 година, објавува

Јавен оглас до невработените лица за вработување со субвенционирање (македонски јазик)

Јавен оглас до невработените лица за вработување со субвенционирање (албански јазик)