Со цел да овозможи поголемо учество и опфат на евидентираните невработени лица – активни баратели на работа, кои се заинтересирани да се вклучат во активната мерка 4.5 ,,Обука за напредни ИТ вештини’’, Агенцијата за вработување на Република Македонија врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015 година, на ден 13.01.2016 година, повторно објавува

- Јавен оглас до заинтересираните невработени лица за учество во бесплатните CAD обуки (македонски јазик)

- Јавен оглас до заинтересираните невработени лица за учество во бесплатните CAD обуки (албански јазик)


За сите подетални информации, Ве молиме обратете се во најблискиот Центар за вработување или кај лицето Никола Ѓуровски на телефон 078/487-526

- РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗА AUTODESK 2015 ГОДИНА (за спроведено тестирање во периодот од 09 до 14.03.2016 година)

- РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗА AUTODESK 2015 ГОДИНА (за спроведено тестирање на 11 и 12.02.2016 година)

- СПИСОК на лица со распоред за тестирање за обука Autodesk CAD 2015 програми (термин за 11 и 12.02.2016 година)


- РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕ ЗА AUTODESK 2015 OБУКА

- СПИСОК на лица со распоред за тестирање за обука Autodesk CAD 2015 програми

- СПИСОК на лица со распоред за тестирање за обука Autodesk CAD 2015 програми (термин за 22.12.2015 година)

- СПИСОК на лица со распоред за тестирање за обука Autodesk CAD 2015 програми (термин за 25.12.2015 година)


Во рамките на ИПА Проектот „“Поддршка за вработување на млади, долгорочно невработени и жени (II)" a врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015, Агенцијата за вработување на Република Македонија објавува Јавен Оглас за заинтересирани невработени лице за учество во Обука за напредни ИТ вештини:

- Јавен Оглас (МК)
 
- Јавен Оглас (АЛБ)
 
- Јавен Оглас (ENG)АРХИВА:

Врз основа на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2015 година, предвидени во Програмата за работа на Владата на Република Македонија 2011-2015 година, за активната мерка 4.5 – Обука за напредни ИТ вештини, Агенцијата за вработување на Република Македонија, на ден 03.11.2015 година, објавува:


НАПОМЕНА: Кандидатите кои имаат забелешка на постигнатите резултати имаат право на приговор во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на списоците на веб страната на АВРМ

Списоците се објавени на страната на АВРМ на ден 2015 година