РАБОТЕН КЛУБ

Како редовна активност на центрите за вработување се реализира и програмата за советување во работните клубови.
Целта на активностите е да се поттикнува иницијативата и да се зајакнат капацитетите на лицата кои бараат вработување за успешно претставување на пазарот на трудот, успешно барање работа и вработување.
Методи и услуги кои се спроведуваат во работните клубови:
- Отворена канцеларија
- Интервју
- Планирање на процесот на барање работа
- Работилници
- Предавања
- Обуки

Корисници на услугите во работните клубови се сите невработени лица кои се евидентирани во Агенцијата за вработување и работодавачите.

РАБОТНА БИОГРАФИЈА - CV

ПРОПРАТНО ПИСМО

ИНТЕРВЈУ ЗА РАБОТА