АВРСМ денес

Aгенција за вработување на Република Северна Македонија е јавна установа која врши стручни, организациски, административни и други работи што се однесуваат на вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и обезбедува поддршка, помош и услуги за учесниците на пазарот на трудот.
Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

УПРАВУВАЊЕ

РАКОВОДЕЊЕ

ОРГАНОГРАМ