Оперативен план

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година

Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година

Ревидиран Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година

Оперативен план за 2019 година за спроведување на активности од Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020, кои се во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година

Оперативен план за 2018 година за  спроведување на активности  од Националниот план за акција за родова еднаквост  2018-2020, кои се во надлежност на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Прва измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Втора измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Прва измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Измени на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Трета измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Четврта измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2013 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2012-2013 година

Измени на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2012-2013 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2011 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2010 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2009 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2008 година

Оперативен план за активните политики за вработување за 2007 година