Во рамки на Иницијативата ОТВОРЕН БАЛКАН (помеѓу Република Северна Македонија, Србија и Албанија), покрај другите области, договорена е соработка и во областа на слободно движење на граѓаните и слободен пристап до пазарот на труд. Согласно склучениот Меморандум за разбирање и соработка во врска со слободен пристап до пазарот на трудот, Договорот за условите за слободен пристап до пазарот на труд како и Протоколот за имплементација на истиот договорните страни (Северна Македонија, Србија и Албанија) ја изразија својата согласност за :

повеќе...