XIII измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-800/3 од 30.03.2023 година

XII измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-533/2 од 21.02.2023 година

XI измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-1713/2 од 08.07.2022 година

X измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-696-5 oд 24.02.2022

IX измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-3112-1 oд 28.12.2021

VIII измена на Правилникoт за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-2794 од 19.11.2021

VII измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-2044/1 од 30.07.2021

VI измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-1926/1 од 14.07.2021

V измена на Правилникотот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-1361-1 од 29.04.2021

IV измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-763-1 од 01.03.2021

III измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02-835-3 од 05.03.2021

II измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр. 02-268/1 од 27.01.2021

I измена на Правилникот за систематизација на работните места во АВРСМ бр.02- 3769/9 од 25.12.2020

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија бр.02-2987 од 09.10.2020 година 

Правилник за начинот на користење и одржување на службените возила сопственост на АВРСМ бр. 02 - 2653/ 4 од 01.11.2021 година

      -Прилози на Правилникот за начинот на користење и одржување на службените возила сопственост на АВРСМ

Интерна процедура за спроведување на постапки за јавни набавки и реализација на договорите за јавни набавки

Правилник за користење на средствата за репрезентација на АВРСМ бр. 02-2653/3 од 01.11.2021 година

Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Правилник за измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија 

Правилник за измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија 

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија - вон сила

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија - вон сила

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија - вон сила

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија - вон сила

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија - вон сила

Правилникот за  водење на евиденциите во областа на трудот

Правилник за формата, содржината и начинотот на водењето на регистрите

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за работно оспособување на инвалидни лица

Правилник за начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица

Правилник за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице

Правилник за начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за начинот на издавање мислење во постапката за регулирање привремен престој на странец заради работа