Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија

Правилникот за  водење на евиденциите во областа на трудот

Правилник за формата, содржината и начинотот на водењето на регистрите

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за изменување на правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на регистрите

Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за работно оспособување на инвалидни лица

Правилник за начинот на спроведување на надзорот над одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица

Правилник за поблиските услови и начинот на обезбедување на работниот асистент на инвалидно лице и финансискиот надомест за работниот асистент на инвалидно лице

Правилник за начинот на вршење на увид на наменското користење на доделените средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица

Правилник за начинот на издавање мислење во постапката за регулирање привремен престој на странец заради работа