Годишен план за јавни набавки за 2022 година

Четврта измена на годишниот план за јавни набавки за 2022 година

Трета измена на годишниот план за јавни набавки за 2022 година

Втора измена на годишниот план за јавни набавки за 2022 година 

Прва измена на годишниот план за јавни набавки за 2022 година 

Годишен план за јавни набавки за 2021 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2021 година

Годишен план за јавни набавки за 2020 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2020 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2020 година

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2019 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2019 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2019 година

Годишен план за јавни набавки за 2018 година

        Измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година

Втора измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година

Трета измена на годишниот план за јавни набавки за 2018 година