Програми за вработување

Програма за самовработување

Субвенционирање на вработување

Пилот - Програма за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјоделско земјиште

Програма за подготовка за вработување

Обука кај познат работодавач

Обука кај познат работодавач со субвенционирање

Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот

Обука за напредни ИТ вештини

Практикантство како прво работно искуство до вработување

Едукација за започнување на бизнис

Анкета за слободни работни места

Организирање на јавни работи

Проект за самовработување со кредитирање