Годишни извештаи

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

ЗАВРШНА СМЕТКА НА АВРСМ ЗА 2023 ГОДИНА

дел 1 дел 2 дел 3 дел 4

Завршна сметка на АВРСМ за 2022 година

дел 1   дел 2   дел 3   дел 4

Завршна сметка на АВРСМ за 2021 година

1 Дел 2 Дел 3 Дел 4 Дел

ЗАВРШНА СМЕТКА НА АВРСМ ЗА 2020 ГОДИНА

дел 1 дел 2 дел 3 дел 4

Завршна сметка на АВРСМ за 2019 година

дел 1 дел 2 дел 3 дел 4

Завршна сметка на АВРСМ за 2018 година

1 дел 2 дел 3 дел 4 дел

Завршна сметка на АВРСМ за 2017 година

1 дел 2 дел 3 дел 4 дел