РАБОТНА БИОГРАФИЈА - CV

Работната биографија или CV претставува прв контакт на барателите на работа со потенцијалните работодавачи.
Главна улога на работната биографија е јасно, брзо и ефикасно посредување меѓу Вашите компетенции, знаења и работно искуство, од една страна, и работодавачот, од друга страна. Нејзина цел е да го заинтересира работодавачот да Ве повика на разговор.
CV е документ кој во деловниот свет се составува во точно одредена форма и содржина

За пишување на европскиот формат на CV потребно е да се пополни стандарден образец.
Важни принципи и правила:
Прилагодете го CV –то на работата за која се пријавувате
Нагласите ги Вашите предности и квалитети пред потенцијалниот работодавач. Наведете ги оние информации кои Ве препорачуваат за работата за која се пријавувате.
Бидете јасни и прецизни
Откако ќе го прочита Вашето CV, на потенцијалниот работодавач треба да му биде јасно кој сте Вие и што можете да направите во работата за која се пријавувате. Употребувајте кратки реченици. Концентрирајте се на значајните аспекти од Вашето професионално искуство и образование за работата за која се пријавувате.
Придржувајте се на структурата на страндардниот формат
Европскиот формат на CV Ви овозможува Вашите знаења и вештини да ги презентирате во стандардна форма по следниот редослед:
- лични податоци;
- опис на Вашето работно искуство;
- опис на Вашето образование и обуки;
- опис на вештините кои сте ги стекнале во текот на образованието, работата и секојдневниот живот.
Водете сметка за презентацијата и стилот
Не го занемарувајте изгледот и квалитетот на хартијата. Правописни и граматички грешки не се дозволени.