• ИЗДАВА РАБОТНИ ДОЗВОЛИ НА СТРАНЕЦ КОЈ ИМА РЕГУЛИРАНО ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО СЛЕДНИТЕ ОСНОВИ
- член на потесно семејство на државјанин на Република Северна Македонија кој поседува важечка дозвола за привремен престој заради работа,
- член на потесно семејство на странец кој поседува работна дозвола за неодреден временски период,
- странец кој по потекло е од Република Северна Македонија или негов наследник до трето колено, кој нема македонско државјанство,
- странец кој престојува во Република Северна Македонија врз основ на дозвола за привремен престој заради работа, за семејно обединување,
- странец барател на правото на азил,
- странец со признат статус на бегалец,
- странец под супсидијарна заштита и
- странец под привремена заштита.

  • ИЗДАВА ПОТВРДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КРАТКОТРАЈНИ УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВААТ СТРАНЦИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНА РАБОТНА ДОЗВОЛА
- креативни услуги од областа на културата,
- услуги за трговски саеми,
- краткотрајни услуги кои се даваат од странци,
- работи кои ги вршат странци кои во Република Северна Македонија престојуваат заради студирање,
- услуги за итни случаи

  • ДАВА МИСЛЕЊЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА СТРАНЕЦ ЗАРАДИ РАБОТА
- за вработување на странец,
- за работа на странци упатени во Република Северна Македонија,
- за сезонско работење на странец