Преглед на лица кои се корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок согласно Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата 

2022

2021

2020

2019

2018