Преглед на лицата кои се корисници на паричен надоместок согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001