Регистрирани пријави за засновани работни односи

Следуваат прегледи кои даваат приказ на регистрирани пријави за засновани работни односи (М-1 обрасци)
*во извештајниот период за едно лице можат да се регистрираат повеќе пријави на засновани работни односи (М-1 обрасци), кои се евидентираат и бројат во вкупниот број на регистрирани пријави

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004