Договор за набавки за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија е финансиран во рамките на Оперативната програма за развој на човечки ресусри 2007-2013 година во рамките на Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА). Преку Договорот за набавки Агенцијата за вработување ги набави: Компјутерска опрема, возила, надградба на софтверот, канцвелариски мебел и друга техничка опрема која беше детектирана како неопходна.