Приказ на реализирани активни програми и мерки за вработување за 2022 година

Планиран опфат на лица : 15.342
Реализиран опфат на лица : 10.950
со состојба на датум: (28.02.2023)
69.47%
Планирани средства 1.937.357.505,00
Реализирани средства 1.345.918.349,00
Детали Повеќе информации
Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи

Посебен фонд за инвалидни лица за 2024 Година

Детали

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 2024

за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024

Оперативен план