01.02.2021
ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС И ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за Програма за Советување и Мотивација – Менторска поддршка за   активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на трудот 
Реформата во системот за социјална заштита со воведувањето на Гарантирана Минимална Помош (ГМП), опфаќа засилено активирање на корисниците на ГМП. Проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија,  финансиран од Европска унија, треба да даде поддршка на новиот пристап за активирање, согласно со потребите на ранливите групи невработени лица, како што се корисниците на ГМП, како и други тешко вработливи лица (пр. долгорочно невработени лица, или лица кај кои постои ризик да бидат долгорочно невработени, лица со ниски квалификации, лица  кои се соочуваат со потешкотии да се вклучат на пазарот на трудот и други). 
повеќе...

Филтер:

Важечки огласи
Архива

Јавен оглас за активна мерка:

Намена на јавниот оглас:

Важи од до