Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1372/2 од 14.05.2021

     -  Преглед на невработени лица според школска подготовка, евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување Прилеп, со место на живеење во Општина Прилепа, со состојба на 30.04.2021 година

     -  Преглед на невработени лица според возрасна структура, евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување Прилеп, со место на живеење во Општина Прилепа, со состојба на 30.04.2021 година

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1249/2 од 21.04.2021

     -  Преглед на невработени лица според возрасна структура, со состојба на 31.03.2020 година

     -  Преглед на невработени лица според возрасна структура, со состојба на 31.03.2021 година

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1235/2 од 21.04.2021

     -  Преглед на невработени лица  евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување Гевгелија, со место на живеење во Општина Гевгелија, според возрасна структура, со состојба на 31.03.2021 година 

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1015/2 од 07.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1016/2 од 07.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Барање за информации од јавен карактер на опфатени лица од четврт сет мерки арх.бр.03-1134/1 од 01.04.2021

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1134/2 од 15.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1017/2 од 12.04.2021

     -  Информација

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-900/2 од 08.04.2021

     -  Информација за доставени документи

     -  Доставени документи

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-851/2 од 18.03.2021

     -  Преглед на невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, од профилот Доктор по медицина, со состојба на 28.02.2021 година

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-852/2 од 24.03.2021

     -  Преглед на невработени лица, податоци за прилив и одлив

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1102/2 од 29.03.2021

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-981/2 од 29.03.2021

Решение за пристап до информации од јавен карактер 03-912/2 од 29.03.2021

Решение за пристап до информации од јавен карактер 03-1091/2 од 29.03.2021

                                      ------------------------------------------------------

 Барање за пристап до информации од јавен карактер од 02.02.2021 год.     

 Барање за пристап до информации од јавен карактер од 02.02.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-366/2 од 02.03.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-367/2 од 02.03.2021 год.

     -  Број на невработени лица освен невработени лица Роми кои аплицирале и склучиле договор за мерките за вработување за период јануари - декември 2020 година

     -  Вклучени лица во Гаранција за млади во период 01.01.2020 - 31.12.2020 година

     -  Преглед на невработени лица Роми кои аплицирале за Програма за работно ангажирање,според  мерки, степен на образование и пол, за периодот 01.01.2020 - 31.12.2020 година

     -  Преглед на невработени лица кои аплицирале за активни мерки , според мерки, општини (сите општини), степен на образование и пол, за периодот 01.01.2020 - 31.12.2020 година

     -  Апликации за мерки и услуги на лица кои биле вклучени во МГ

     -  Невработени лица

                                      ------------------------------------------------------

Барање за пристап до информации од јавен карактер од 29.01.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-355_2 од 16.02.2021 год.

                                      ------------------------------------------------------

Барање за пристап до информации од јавен карактер од 22.01.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-194 од 16.02.2021

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

                                      ------------------------------------------------------

Барање за пристап до информации од јавен карактер  бр.03-3740 2

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-3747_2 од 30.12.2020 год.

Прегледи

Решение за пристап до информации од јавен карактер бр.03-3740 2

Преглед на работодавачи од подрачјето на  Општина Прилеп кои земале учество во активни програми и мерки за вработување согласно Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Преглед на невработени лица (активни баратели на работа) според школска подготовка и возраст, евидентирани во АВРСМ- Центар за вработување Прилеп

Решение арх.бр.03-60_3 од 01.02.2021 година