Договор за набавка на посебни услуги - услуги за обука за напредни вештини од областа на ИТ (со кофинансирање) - за дел 1, 2 и 3

Договор за набавка на посебни услуги - услуги за обука за напредни вештини од областа на ИТ (со кофинансирање) - за дел 4, 5, 6, 7 и 8

Договор за набавка на услуги за ресертификација на систем за управување со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 во АВРСМ

Договор за набавка на стоки - мрежна опрема и опрема за безбедност на системот за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за потребите на АВРСМ - дел 1

Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за потребите на АВРСМ - дел 2

Договор за набавка на стоки - канцелариски материјали за потребите на Агенција за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на услуги за изработка на проектна документација за реконструкција и адаптација на деловни објекти - Центри за вработување

Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки – Моторни бензини и дизелско гориво за службени возила за Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки - електрична енергија за потребите на Центрите за вработување и Централната служба на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија