Скопје, 07.05.2020 годинa


Субвенционирање на плати

Преку мерката Субвенционирање на плати, која е дел од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот 2020 година, досега се вработија 926 лица кај 701 работодавач од приватниот сектор, за кои денес Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија исплати 207.765.000,00 денари #ШансаЗаСите