Покана за тендер за Програма за Советување и Мотивација – Психосоцијална поддршка за  активација на корисниците на ГМП на пазарот на трудот Реф. бр. 12-7581/1-6.1

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР - MK
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР - AL
ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР - ENG
АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ