ВРЕМЕ ЗА КОЕ СЕ ИСПЛАТУВА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК

Паричниот надоместок на невработеното лице се исплатува 1 месец, ако има стаж на осигурување најмалку 9 месеци во непрекинато траење или 12 месеца со прекин во последните 18 месеца;

Ако стажот на осигурување изнесува

Паричниот надоместок се исплатува за време од

над

до

(изразено во број на месеци)

18 месеци

2,5 години

2 месеци

2,5 години

5 години

3 месеци

5 години

7,5 години

4 месеци

7,5 години

10 години

5 месеци

10 години

12,5 години

6 месеци

12,5 години

15 години

7 месеци

15 години

17,5 години

8 месеци

17,5 години

20 години

9 месеци

20 години

22,5 години

10 месеци

22,5 години

25 години

11 месеци

25 години

12 месеци

Невработеното лице кое има над 15 години стаж на осигурување, а на кое му недостасуваат најмногу до 18 месеци пред исполнување на услови за стекнување право на старосна пензија, паричниот надоместок му се исплатува до неговото вработување, односно до настанувањето на некои од основите за престанок на правото на паричен надоместок. Значи, невработеното лице кое има над 60 години и 6 месеци возраст (жена), односно 62 години и 6 месеци возраст (маж) и над 15 години стаж на осигурување, паричниот надоместок му се исплатува до неговото вработување, односно до настапувањето на некои од основите за престанок на правото на паричен надоместок, (за овие невработени лица не се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување).