ПРИЈАВУВАЊЕ НА ВРШИТЕЛ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Пријавување на вршител на земјоделска дејност се врши со:

    поднесување на ППР-образец;
    овластување на овластено лице, со список на лице кое се пријавува;
    Решение за упис во регистарот на Министерството земјоделство, шумарство и водостопанство;
    Решение за упис во Централен регистар на РМ;