MK | AL | EN

KËRKESË PËR KOMPENSIM ME PARA

Kërkesa dorëzohet në Qendrën e Punësimit në vendbanimin e të papunit/ës, brenda 30 ditëve nga dita e përfundimit të punës.

Nëse kërkesa dorëzohet pas afatit të fundit, kompensimi me para paguhet nga dita e paraqitjes së kërkesës për periudhën e mbetur.

Kompensimi me para nuk paguhet nëse kërkesa paraqitet pas përfundimit të afatit së caktuar në kohë.