MK | AL | EN

INFORMATA TË KARAKTERIT PUBLIK

Në përputhje me Ligjin e Qasjes së Lirë në Informacione me Karakter Publik, sigurohet publiku dhe hapja e punës së mbajtësve të informacioneve të personave fizikë dhe juridikë të cilëve u mundësohet ushtrimi i të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik.

Kërkesë e qasjes në informacionet e karakterit publik

Lista e të dhënave me karakter publik

Zyrtarët e ndërmjetësimit në informacione me karakter publik

Raporti i vitit 2020