MK | AL | EN

BROSHURA E REZULTATEVE TË PROJEKTIT “MBËSHTETJE E PUNËSIMIT TË TË RINJVE, TË PAPUNËVE AFATGJATË DHE TË GRAVE”

 Si të gjej punë?

Shërbime për kërkim aktiv të punës

Si ta gjej punëtorin e duhur?

Analizë e nevojave të aftësive në tregun e punës