MK | AL | EN

KLUBI I PUNËS

Si aktivitet i rregullt i qendrave të punësimit, në klubet e punës realizohet programi i këshillimit.

Këto aktivitete kanë për qëllim inkurajimin e iniciativave dhe forcimin e kapaciteteve të punëkërkuesve për përfaqësim të suksesshëm në tregun e punës dhe kërkim të suksesshëm për punësim.

Metodat dhe shërbimet të cilat zbatohen në klubet e punës:

 Zyrë të hapur

- Intervistë

- Planifikim të procesit për kërkim pune

- Punëtori

- Ligjërata

- Trajnime

Shfrytëzuesit e shërbimeve të klubeve të punës janë të gjithë personat e papunë të evidentuar në Agjencinë e Punësimit si dhe punëdhënësit.

BIOGRAFI E PUNËS - CV

LETËR PËRCJELLËSE 

INTERVISTË PËR PUNË