MK | AL | EN

AFATI NË TË CILIN PAGUHET KOMPENSIMI ME PARA

 Kompensimi me para një të papuni/ës i paguhet për një muaj, nëse ka qenë i/e siguruar së paku nëntë muaj me kohëzgjatje të pandërprerë ose 12 muaj me një pushim në 18 muajt e fundit;

Nëse kohëzgjatja e sigurimit është

Kompensimi me para paguhet në kohë prej

mbi

deri në

(e cekur në numër të muajve)

18 muaj

2,5 vjet

2 muaj

2,5 vjet

5 vjet

3 muaj

5 vjet

7,5 vjet

4 muaj

7,5 vjet

10 vjet

5 muaj

10 vjet

12,5 vjet

6 muaj

12,5 vjet

15 vjet

7 muaj

15 vjet

17,5 vjet

8 muaj

17,5 vjet

20 vjet

9 muaj

20 vjet

22,5 vjet

10 muaj

22,5 vjet

25 vjet

11 muaj

25 vjet

12 muaj

Një i/e papunë i/e cili/a ka më shumë se 15 vjet përvojë me sigurim, dhe të cilit i mungojnë më së shumti 18 muaj, para se të plotësojë kushtet për të fituar të drejtën e pensionit të pleqërisë, kompensimi me para i paguhet deri në punësimin e tij, pra deri në arritjen e arsyeve të ndërprerjes së kompensimit me para. Kështu, një i/e papunë i/e cili/a është mbi 60 vjeç e 6 muaj (grua), si dhe 62 vjeç e 6 muaj (burrë) dhe ka mbi 15 vjet përvojë me sigurim, kompensimi me para do t’i paguhet deri në punësimin e tij, dmth deri në arritjen e disa nga arsyet e përfundimit të së drejtës për kompensim me para (për këta të papunë nuk paguhet asnjë kontribut për sigurim pensional dhe invalidor).