MK | AL | EN

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-1372/2 од 14.05.2021

     -  Преглед на невработени лица според школска подготовка, евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување Прилеп, со место на живеење во Општина Прилепа, со состојба на 30.04.2021 година

     -  Преглед на невработени лица според возрасна структура, евидентирани во АВРСМ-Центар за вработување Прилеп, со место на живеење во Општина Прилепа, со состојба на 30.04.2021 година

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1249/2 nga 21.04.2021

     -  Pasqyrim i të papunësuarve sipas strukturës së moshës, nga 31 Mars 2020

     -  Pasqyrim i të papunësuarve sipas strukturës së moshës, nga 31 Mars 2021

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1235/2 nga 21.04.2021

     - Pasqyrim i të papunësuarve të evidentuar në APRMV-Qendra e Punësimit Gjevgjeli, me vendbanim në Komunën e Gjevgjelisë, sipas strukturës së moshës, nga 31.03.2021

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1015/2 nga 07.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1016/2 nga 07.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Kërkesë për qasje deri në informata të karakterit publik nr.ark.03-1134/1 01.04.2021 

     -  Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1134/2 nga 15.04.2021

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark.03-1017/2 nga 12.04.2021

     -  Informacioni

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-900/2 nga 08.04.2021

        - Informata mbi dokumentet e paraqitura

        - Dokumentet e paraqitura

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-851/2 nga 18.03.2021

        - Rishikim i personave të papunë të evidentuar në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të profilit Doktor i Mjekësisë, nga 28.02.2021

                                      ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-851/2 nga 24.03.2021

        - Rishikim i personave të papunë, të dhëna hyrëse dhe dalëse

                                        ------------------------------------------------------

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-1102/2 nga 29.03.2021

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-981/2 nga 29.03.2021

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik 03-912/2 nga 29.03.2021

Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik 03-1091/2 nga 29.03.2021

                                      ------------------------------------------------------

 Kërkesë për qasje deri në informata të karakterit publik nga 02.02.2021     

 Kërkesë për qasje deri në informata të karakterit publik nga 02.02.2021

     -  Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-366/2 nga  02.03.2021

     -  Aktvendim për qasje në informata të karakterit publik nr.ark. 03-367/2 nga 02.03.202

     -  Numri i personave të papunë përveç të papunëve Romë që kanë aplikuar dhe kanë lidhur kontratë mbi masat e punësimit për periudhën Janar - Dhjetor 2020

     -  Personat e përfshirë në Garancinë për të rinjtë  në periudhën prej 01.01.2020 - 31.12.2020

     -  Rishikim i të papunëve Romë që aplikuan në Programin angazhim në  Punë, sipas masave, nivelit të arsimit dhe gjinisë, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2020

     -  Rishikimi i personave të papunë që kanë aplikuar për masat aktive, sipas masave, komunave (të gjitha komunat), nivelit të arsimit dhe gjinisë, për periudhën 01.01.2020 - 31.12.2020

     -   Aplikime për masa dhe shërbime të personave që ishin të përfshirë në GR

     -  Persona të papunë

                                      ------------------------------------------------------


Aktvendimi për qasje në informacione të karakterit publik Nr. ark. 03-3747_2 nga 30.12.2020.

Kërkesë për qasje në informacione të karakterit publik Nr. 03-3740 2

Shqyrtime

Aktvendimi për qasje në informacione të karakterit publik nr. 03-3740 2

Shqyrtimi i punëdhënësve nga territori i Komunës së Prilepit të cilët morën pjesë në programet dhe masat aktive të punësimit në përputhje me Planin Operativ dhe shërbimet e tregut të punës për vitin 2020.

Shqyrtimi i personave të papunë (punëkërkuesve aktivë) sipas përgatitjes shkollore dhe moshës, të evidentuar në APRMV - Qendra e Punësimit Prilep.

Aktvendimi Nr. ark. 03-60_3 nga 01.02.2021