Кредитирање на правни субјекти 2020
повеќе...
Самовработување со кредитирање 2020
повеќе...
Обуки за возачи за Ц и Д - категорија 2020
повеќе...
Обуки за развој на дигитални вештини  2020
4.1 Обуки за напредни ит вештини
4.2 Обуки за напредни ит вештини (кофинансирање)
4.3 Пилот мерка за обуки за напредни ит вештини (со кофинансирање) за нелиценцирани спроведувачи на обукиповеќе...
Вработување и раст на правни субјекти 2020
повеќе...
Субвенционирање на плати во 2020 година
повеќе...
ПРАКТИКАНСТВО 2020
повеќе...
ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО) 2019

повеќе...
ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 2019
4.1. Обука за напредни ИТ вештини
4.2. Обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање
повеќе...