Оглас за јавна набавка - Масло за горење-Екстра лесно масло задомаќинство-1 (ЕЛ-1) за потребите на затоплување на Центрите за вработување на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Средства за одржување на хигиена за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Реконструкција, санација и адаптација на објект (простории) во Центар за вработување Берово запотребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Печатарски услуги за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Набавка на услуги за извршување на стручните работи за безбедност и здравје при работа во АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Набавка на стоки - канцелариски материјали за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Масло за горење-Екстра лесно масло за домаќинство-1 (ЕЛ-1) за потребите на затоплување на Центрите за вработување на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Информатичка опрема за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Tелефонски услуги на фиксна локација за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Tелефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Tелефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Oпрема за контрола на пристап и евиденција на работно време за потребите на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Mоторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Mоторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Mоторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ

Оглас за доделување на договор за јавна набавка - Набавка со транспорт и истовар на пелети за потребите на затоплување на Центрите за вработување на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - Преносливи компјутери и резервно напојување за потребите на АВРСМ 

Оглас за јавна набавка - Печати и штембили за потребите на АВРСМ 

Оглас за прибирање понуди за Услуги за осигурување на имот и моторни возила во сопственост на АВРСМ

Оглас за прибирање понуди за Услуги за масовно праќање на кратки текстуални пораки за потребите на АВРСМ

Оглас за прибирање понуди за Ресертификација на систем за управување со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 во АВРСМ

Оглас за прибирање понуди за потрошни материјали за ласерски печатачи и мултифункционални машини во сопственост на АВРСМ

Оглас за јавна набавка - информатичка опрема за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Оглас за јавна набавка - средства за одржување на хигиена за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Оглас за прибирање понуди за средства за хигиена за потребите на АВРМ

Оглас за набавка на работи - санација на постоечки систем за греење со интегрирање на котел на био гориво во Центар за вработување Берово

Оглас за прибирање понуди за печатарски услуги за потребите на АВРМ

Оглас за прибирање понуди за поправка на фотокопирни апарати и мултифункционални машини во сопственост на АВРМ

Оглас за прибирање понуди за сервер и уреди за резервно напојување за потребите на АВРМ

Оглас за прибирање понуди за поправка на фотокопирни апарати во сопственост на АВРМ