Договор за набавка на услуги за пренос на податоци (широко-појасен пристап на интернет) за потребите на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Договор за набавка на канцелариски материјал

Договор за набавка на масло за горење - екстра лесно масло за домаќинство -1

Договор за набавка на услуги за превентивно и адаптивно одржување на софтверското решение за севкупното работење, системската инфраструктура и мрежната околина на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Договор за набавка на стоки - набавка со транспорт и истовар на пелети за потребите на Центрите за вработување

Договор за набавка на печатарски услуги за потребите на АВРМ

Договор за набавка на работи - санација на постоечки систем за греење со интегрирање на котел на био-гориво во Центар за вработување Берово

Договор за набавка на услуги за поправка на фотокопирни апарати и мултифункционални машини во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија во ДЕЛ 2 од предметот на договорот за јавна набавка: Поправка на мултифункционални машини тип XEROX

Договор за набавка на стоки - сервер и уреди за резервно напојување за потребите на АВРМ

Договор за набавка на услуги за поправка на фотокопирни апарати во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија