Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за потребите на АВРСМ - дел 1

Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за потребите на АВРСМ - дел 2

Договор за набавка на стоки - канцелариски материјали за потребите на Агенција за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на услуги за изработка на проектна документација за реконструкција и адаптација на деловни објекти - Центри за вработување

Договор за набавка на услуги за изнајмување на рекламен простор во дневен весник за Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки – Моторни бензини и дизелско гориво за службени возила за Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки - електрична енергија за потребите на Центрите за вработување и Централната служба на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија