ПОВОЛНОСТИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ НА ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА


ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ДОХОД

ВЛОЖУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗАРАДИ ВРАБОТУВАЊЕ

повеќе...