Барање за пристап до информации од јавен карактер од 29.01.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-355_2 од 16.02.2021 год.

                                      ------------------------------------------------------

Барање за пристап до информации од јавен карактер од 22.01.2021 год.

     -  Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-194 од 16.02.2021

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

     -  Прилив на невработени лица од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

     -  Прилив на невработени лица  на возраст до 29 години,  од работен однос според основ на престанок, во период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

                                      ------------------------------------------------------

Решение за пристап до информации од јавен карактер арх.бр.03-3747_2 од 30.12.2020 год.

Барање за пристап до информации од јавен карактер  бр.03-3740 2

Прегледи

Решение за пристап до информации од јавен карактер бр.03-3740 2

Преглед на работодавачи од подрачјето на  Општина Прилеп кои земале учество во активни програми и мерки за вработување согласно Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година

Преглед на невработени лица (активни баратели на работа) според школска подготовка и возраст, евидентирани во АВРСМ- Центар за вработување Прилеп

Решение арх.бр.03-60_3 од 01.02.2021 година