[МК] Директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Абдуш Демири денес оствари прв работен состанок со Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска.

Во фокус на средбата се разговараше за високиот процент на успешноста во реализацијата на Оперативниот план 2020 година , еден од приоритетите во работењето на АВРСМ, мерките финансирани од Европските фондови како и проектот Гаранција за млади, проект кој нашата земја го имплементира 3 година по ред како прва држава која не е членка на ЕУ.

На состанокот и двете институции се согласија дека потребата од заедничка вкученост и посветеност на МТСП и АВРСМ во креирањето политики и реализација на програмите, мерките и услугите на пазарот на трудот , се од особено значење за невработените лица и бизнис секторот, особено во делот на обезбедување и поддршка на нови работни места како и зголемување на вработливоста на невработените лица

-------------------------------------------------------------------

[AL] Drejtori i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Abdush Demiri, i cili sot pati takimin e parë të punës me Ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, znj.Jagoda Shahpaska.

Fokusi i takimit ishte përqindja e lartë e suksesit në zbatimin e Planit Operativ të 2020. Një nga prioritet në punën e APRMV-së, janë edhe masat e financuara nga fondet evropiane dhe projekti Garancioni i Rinisë, projekt që vendi ynë e zbaton gati për 3 vite me radhë, si shtet i parë i cili nuk është në Bashkimin Evropian.

Në takim, të dy institucionet ranë dakord se nevoja e përfshirjes dhe angazhimit të përbashkët në krijimin e politikave, zbatimit të masave, programeve dhe shërbimeve të tregut të punës, janë të një rëndësie të veçantë për të papunësuarit dhe për biznes sektorin, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbështetjes së vendeve të reja pune, si dhe rritjen e punësueshmërisë për të papunësuarit.